Základné info

Názov: Prestavba objektu na Šoltésovej 3, 5 v Košiciach – Realizácia SO 02 Spevnené plochy a parkovisko

Investor: Súkromný investor

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 11/2022 – 06/2023

Popis projektu

Cieľom projektu bolo vybudovanie miestnej prístupovej jednopruhovej jednosmernej komunikácie k parkovacím plochám s krytom zo zámkovej dlažby, spevnenej plochy pre osadenie smetných nádob s krytom zo zámkovej dlažby, parkovacích miest pre vozidlá s krytom z polovegetačných zatrávňovacích tvaroviek, chodníkov, odvodnenie komunikácií, parkovísk, chodníkov, spevnených plôch a rámp.

Projekt riešil aj dodanie vodorovného dopravného značenie (deliace čiary parkovacích miest, vyznačenie vyhradeného státia resp. vyznačenie stojísk s vymedzením parkovania pre imobilných) a dodanie a osadenie vodorovného dopravného značenia.

Galéria