Základné info

Názov: Obnova budovy ÚKSÚP Košice – I. etapa

Investor: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 05/2023 – 08/2023

Popis projektu

Cieľom projektu bola modernizácia objektu v rozsahu stavebných úprav a úprav rozvodov vnútorných inštalácií – voda, kanál, elektroinštalácia v rozsahu, ktorá zabezpečí splnenie účelu užívania pre potreby užívateľa. Modernizácia objektu bola navrhnutá i za účelom vytvorenia nových prevádzkových priestorov vyplývajúcich z požiadavky presťahovania viacerých laboratórnych, ktoré budú situované v časti suterénu a 1. nadzemného podlažia.

V časti priestorov suterénu boli do úrovne zapustenia podlažia v teréne na stenách známky zavlhnutia. Pre elimináciu tohto javu bol zrealizovaný z vonkajšej strany po obvode časti objektu odkop do hĺbky cca 1000 mm, šírky 600 mm. Na obnažené existujúce obvodové murivo bola aplikovaná zvislá bitúmenová hydroizolácia, tepelná izolácia extrudovaný polystyrén nenasiakavý hr. 80 mm prekrytá nopovou drenážnou fóliou. Výkop bol spätne zasypaný piesčito – hlinitým zásypom. V úrovni upraveného terénu bol realizovaný okapový chodník z triedeného lomového štrku fr. 32-64 hr. 100 mm na štrkovom podklade a geotextílii. Chodník je lemovaný betónovým parkovým obrubníkom 100/20/5, osadeným do betónového lôžka.

V modernizovaných priestoroch sa realizovali nové stierky stien na dotknutých podlažiach vrátane malieb. Stropy miestností boli znížené a sú tvorené kazetovým stropom. Do výšky 2,2m bolo zrealizovaný umývateľný keramický náter.

Došlo k deleniu podlažia na jednotlivé laboratória s presklenými stenami. Vybudovali sa nové sociálne zariadenia, sprchy a šatne. Vo všetkých priestoroch došlo k rekonštrukcií podláh a to polyuretánová podlaha a gresová dlažba. Celý priestor je oddelený od zvyšných priestorov požiarnou presklenou stenou s dverami a tým vytvorený samostatný požiarny úsek.

Galéria