Základné info

Názov:Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov

Investor: Obec Hýľov

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 03/2023 – 06/2023

Popis projektu

Cieľom projektu bola výstavba novej autobusovej zastávky, úprava okolitého verejného priestranstva, nová vodovodná prípojka s napojením na jestvujúci obecný vodovod, nová prípojka elektro s napojením na jestvujúci stĺp vzdušného vedenia NN, nový chodník a drobný objekt „Prameň“, ktorý bude slúžiť pre občerstvenie občanov.

Galéria