Základné info

Názov: Rozšírenie kapacity MŠ Valaliky – Poľná 4

Investor: Obec Valaliky

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 09/2023 – 11/2023

Popis projektu

Predmetom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmena okien, zateplenie strešnej konštrukcie budovy a prestavba a zmena účelu využitia časti II.NP jestvujúceho objektu materskej školy za účelom rozšírenia kapacity materskej školy. S rekonštrukciou budovy došlo k rekonštrukcií elektroinštalácie priestorov a výmene svietidiel, osadeniu oceľových požiarnych schodísk, boli zrekonštruované spevnené plochy pre peších s pobytovou a obslužnou funkciou, výsadba novej zelene, vybudované dažďové záhony s vyberanou flórou. Súčasťou projektu bolo dodanie a osadenie mobiliáru a hracích prvkov detského ihriska.

Galéria